Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Cégnév: D és Tsa. Bt.
Székhely és számlázási cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László Krt. 83.
Iroda és raktár: 2600 Vác, Galcsek u. 8-10.
Nyitvatartási idő:
Munkanapokon 08:00 - 16:00
Telefon: +36 27 502 555, +36 27 502 556
Fax: +36 27 200 835
E-mail: sales@destsa.hu
Adószám: 24585006-2-13
Közösségi adószám: HU24585006
Nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-06-023645
Kamarai tagság: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

 1. Általános

Jelen feltételek a D és Tsa. Bt. által kiadott számlával, szállítólevéllel, ESD termék értékesítési szerződéssel, esetleges ESD szolgáltatási szerződéssel, és minden egyéb, ESD termék értékesítéssel kapcsolatos dokumentummal összhangban értelmezendő. Az eladási- és szállítási feltételeinktől eltérő üzleti feltételeket csak írásban áll módunkban elfogadni.

 1. Ajánlat közlése és megrendelés

Ajánlatainkra az ajánlat érvényességi idején belül az ajánlati kötöttség szabályai vonatkoznak. Ajánlati érvényesség idején túl az ajánlat írásbeli meghosszabbítása lehetséges. Az első megrendelés csak írásbeli visszaigazolás vagy teljesítés esetén tekinthetők elfogadottnak. A megküldött írásbeli megrendelést, abban az esetben befogadható, amennyiben tartalmazza a következő minimális információkat: MEGRENDELŐ CÉGADATAI, IGÉNYLET SZÁLLÍTÁSI CÍM, TERMÉKKÓD/CIKKSZÁM, MENNYISÉG, EGYSÉGÁR, AJÁNLAT AZONOSÍTÓ. Megrendeléseket kizárólag magyar és/vagy angol nyelven áll módunkban befogadni. A megrendelések deviza neme kizárólag HUF vagy EUR lehet. Megrendeléseit a következő e-mail címre küldheti: megrendeles@destsa.hu

 1. A szerződéstől való elállás, vis major, felelősség

Vis major és más elháríthatatlan események esetén a D és Tsa. Bt. a szállítást ezek tartamára korlátozhatja, beszüntetheti, vagy a szerződéstől elállhat. Vis majornak minősülnek különösen a munkaviták, üzemzavarok, halaszthatatlan javítások a gyártóüzemben, bármilyen jellegű hatósági intézkedések, nyers- és segédanyagok hiányos kézhezvétele vagy elkésett, illetőleg korlátozott szállítása, áram-, víz- és adott esetben gázkimaradás, szállítóeszközök hiánya, közlekedési nehézségek, háború, felkelés, természeti katasztrófa és hasonlók, továbbá minden más elháríthatatlan esemény. Amennyiben kártérítésre lenne kötelezett a D és Tsa. Bt., felelőssége a szándékos és súlyosan gondatlan károkozásért való felelősségre korlátozódik. A közvetett és következménykárokra a felelősséget kizárja

 1. Visszaigazolás

A D és Tsa. Bt. a 3. pontban részletezett szabályos megrendelés beérkezése után 2-4 munkanapon belül hivatalos Visszaigazolást küld a Megrendelőnek. Amennyiben a Megrendelő a Visszaigazolás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül annak tartalmára vonatkozóan reklamációt nem tesz a megrendelést véglegesnek tekintjük és annak tartalmát módosítani nem, vagy kizárólag külön díj ellenében lehetséges.

 1. Szállítás, mennyiség-megállapítás

A szállítási határidők betartása csak kifejezett írásbeli visszaigazolás esetén kötelező. A D és Tsa. Bt. nem felel a határidőben történő elküldésért, ha a rakodási lehetőségek és kocsi rendelkezésre bocsátások területén olyan akadályok merülnek fel, amelyekért nem felelős, és ezek miatt a határidőben történő elküldés nem lehetséges. Kereskedő általi elküldéses értékesítés esetén a kárveszély akkor száll át, amikor az árukat a kereskedő elküldésre átadja, vagy azokat a kereskedőtől elküldésre átveszik. Magán végfelhasználók részére történő értékesítés esetén a kárveszély a vevő birtokba lépésével száll át. Amennyiben az elküldés és / vagy kézbesítés a vevőnek felróható okból késik vagy a vevő egyéb okból átvételi késedelembe kerül, úgy a kárveszély ezekben az esetekben is átszáll a vevőre. Az áruk árfelszámítás alapjául szolgáló mennyiségét a D és Tsa. Bt. határozza meg, és ez a feladáskori állapot szerint kerül elszámolásra. Alapvető fuvarozási paritás a Megrendelők felé: EXW.

/Ex Works (EXW) paritás esetén az eladó saját telephelyén köteles az árut megfelelően csomagolva (a megfelelő olyan csomagolás jelent, amely biztosítja az áru épségben történő megérkezését), számlázva a vevő rendelkezésére bocsátani. Minden költség és a kockázat a felvétel helyétől a vevőt terheli/

A megrendelők a D és Tsa. Bt-től a következő szállítási módokat vehetik igénybe:

 1. A D és Tsa. Bt. raktárban szállításra kész állapotban összeállítja a megrendelt árukat. A szállítmány méretéről, súlyáról tájékoztatást küld a Megrendelőnek, aki gondoskodik a szállítmány elszállításáról. Amennyiben a megrendelő a szállítmányadatok kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem gondoskodik a megrendelésének elszállításáról a D és Tsa. Bt. 100 EUR/nap tárolási díjat jogosult felszámítani. Ezen szállítási mód választása esetén a D és Tsa. Bt. semmilyen fuvarszervezői tevékenységet nem végez. (nem használja például a megrendelő csomagküldő azonosítóját, stb.)
 2. A D és Tsa. Bt. saját szerződött fuvarozó partnereinek segítségével elvégzi a fuvarszervezést és a megrendelt árukat a Megrendelő megrendelésén feltűntetett címre szállíttatja. Ezt hetente 1x alkalommal teszi meg. . Az áruk árfelszámítás alapjául szolgáló mennyiségét a D és Tsa. Bt. határozza meg, és ez a feladáskori állapot szerint kerül elszámolásra.
 3. A D és Tsa. Bt. saját szerződött fuvarozó partnereinek segítségével elvégzi a fuvarszervezést és a megrendelt árukat a Megrendelő megrendelésén feltűntetett címre szállíttatja. A feladásokat a leadott megrendelések alapján megrendelésenként külön-külön teszi meg. Megrendelések szállításra vonatkozó összevonására nincs mód. Az áruk árfelszámítás alapjául szolgáló mennyiségét a D és Tsa. Bt. határozza meg, és ez a feladáskori állapot szerint kerül elszámolásra.

A D és Tsa. Bt. minden szállítási mód esetében az ügyfelei érdekeit szem előtt tartva az optimális csomagméret kialakítására törekszik, mely az adott csomagméret melletti legkedvezőbb szállítási költség elérését teszi lehetővé.

Jelen ÁSZF-ben A, B és C szállítási módok megjelölését a D és Tsa. Bt. ügyfelei írásban tehetik meg, mely módok módosítása félévente 1x-i alkalommal lehetséges.

A D és Tsa. Bt. kizárólag Megrendelőinek a megrendelésen feltűntetett címére végez fuvarszervezést. Ettől eltérő címre vagy harmadik félnek történő szállítás külön díj felszámítása és külön írásos megállapodás aláírása után lehetséges.

 1. Minta és minőség meghatározás

Az elemzési adatok és az egyéb minőségi jellemzők legjobb tudásunk szerint megfelelnek ismereteink és fejlesztéseink aktuális állapotának. A minták és próbák megfelelnek a termékek átlagos minőségének, kivéve, ha egy külön határidőhöz kötött speciális tulajdonságokra vonatkozó megállapodásra kerül sor. A D és Tsa. Bt. szavatol azért, hogy a termék megfelel a csomagoláson feltüntetett minőségi feltételeknek, illetve a EC 61340-5-1 és ANSI/ESD S20.20 szabványoknak.

 1. Minőségi kifogások

A partner a terméket a szállított mennyiség, valamint a csomagolás tekintetében megvizsgálja, és a csomagolás hibáját, továbbá a mennyiségi hiányt köteles átvételkor – mind a partner, mind a szállítással megbízott cég képviselőjének aláírásával ellátva – írásban megküldeni a D és Tsa. Bt-nek. Ezen írásos észrevétel megérkezését követően mennyiségi, illetve csomagolás tekintetében tett további észrevételeket a D és Tsa. Bt. nem köteles figyelembe venni. Amennyiben a vevő kereskedő, köteles minden felismerhető, amennyiben nem kereskedő, minden nyilvánvaló hibát, mennyiségi hiányt vagy téves szállítást az áru rendeltetési helyre történő megérkezésekor, az átvételkor még a felhasználás előtt írásban jelezni. További feltétel, hogy az áru még az eredeti lezárt állapotban legyen és az árut időközben a rendeltetési állomás nem küldte tovább. A vevő köteles a szállítóval szembeni esetleges igények megóvásáról gondoskodni. Minőségi kifogás esetén azonnal írásos reklamációt kell küldeni, a maradékokat az eredeti csomagolásban, adott esetben a használatban lévő árukat is biztosítani kell. Az eladónak meg kell adni a lehetőséget, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a helyszínen a kifogás megvizsgálására. Alapos kifogás esetén társaságunk döntése alapján pótszállítással él, vagy árleszállítást ajánl fel. Amennyiben a vevő kereskedő, úgy a D és Tsa. Bt. szembeni további igények érvényesítését kizárjuk, azokat is, amelyek nem kellékszavatossági igények. Ez nem vonatkozik a szándékos károkozás miatti felelősségre és azokra az esetekre sem, amelyekben a törvény erejénél fogva kötelező elévülési határidők állnak fenn, továbbá nem vonatkozik a termékfelelősségi törvény szerinti felelősség esetére sem.

Cseretermék igénylés benyújtására elektronikus úton van mód a következő címen: www.destsa.hu/online-cseretermek-igenyles-1

Lábbelik esetén cseretermék igénylés benyújtására szintén elektronikus úton van mód a következő címen: www.destsa.hu/online-labbeli-csere-igenyles

A termékek a D és Tsa. Bt-nek való visszaküldése nem eredményez automatikus cserét! A csereigény minden esetben kivizsgálásra kerül! A csereigényléseken bejelentett termékek visszaküldéséről a bejelentő költsége és kötelessége gondoskodni. Amennyiben utóbb bebizonyosodik, hogy a minőségi kifogás jogos, a D és Tsa. Bt. köteles megtéríteni a fogyasztó részére a visszaküldéssel járó költségeket.

 1. Árak

Az áru árára vonatkozóan megállapodni csak a 2. pontban meghatározottak szerinti írásbeli visszaigazolás, vagy teljesítés esetén létrejött megállapodás szerint lehetséges. A forgalmi adó a mindenkor hatályos mértékben külön felszámításra kerül. A visszaigazolt árak – amennyiben írásban ettől eltérő megállapodás nem születik – 30 napig hatályosak. A mindenkori, határidő nélküli árváltoztatás jogát - ármegállapodás esetén is - fenntartjuk, ha és amint az ásványolaj gazdaság összességében a költségvetési illetékek (például ásványolaj-adó, használtolaj-illeték, stb.), a kötött tarifás szállítási díjak, a nyersanyagárak és az egyéb költségek megváltoznak. A visszaigazolt határidő leteltét követően új ármegállapodások kötésére kerül sor. Ezek elkészültéig a fenti mértékű árak alkalmazandóak továbbra is.

 1. Fizetés

A megrendelések ellenértékét előleg bekérő alapján előre utalással kell teljesíteni, levonás nélkül kell teljesíteni, kivéve, ha az ajánlatban ettől eltérő határidő került megállapításra. Amíg az előleg bekérő alapján nem történik meg a teljesítés, a megrendelési folyamat nem kezdődik meg, visszaigazolás küldése kizárólag teljesítés után lehetséges.

Fizetési késedelem esetén a D és Tsa. Bt. késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a felszámítás időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszerese, + 7 %. A fizetési feltételek vagy körülmények megsértése, ami a vevő hitelképességét csökkentheti, azonnal esedékessé teszi az összes követelést tekintet nélkül a futamidőben történt időközbeni módosításokra. A beszámítás jogának, illetve a visszatartási jognak a D és Tsa. Bt.-vel szemben történő érvényesítése csak akkor megengedett, ha az esedékes, és a D és Tsa. Bt.. által elismert vagy jogerősen megítélt követelésre vonatkozik. A 30 napnál régebben lejárt követelés behajtása érdekében jogi képviselőt veszünk igénybe, melynek költségeit a késedelembe eső fél tartozik megfizetni. A szerződéses jogviszony keretében keletkező és rendelkezésre álló adatokat célhoz kötötten tároljuk és dolgozzuk fel. Az adatvédelmi előírásokat betartjuk.

A megrendelések végszámláinak kiállítása megrendelésenként történik, számlák tekintetében megrendelések összevonása nem lehetséges.

 1. Tulajdonjog fenntartás

Minden, üzleti megállapodás keretében szállított termék a számla kiegyenlítéséig D és Tsa. Bt. tulajdonában marad. Addig tehát a vevő rendes üzletmenetét kivéve - nem jogosult az áru felett rendelkezni, azokat harmadik személyeknek elzálogosítani vagy akár csak biztosítékképpen is átruházni. A viszonteladó a vételár követelést, ami őt, a D és Tsa. Bt. tulajdonában álló áru elidegenítése alapján illeti meg, a D és Tsa. Bt. vételár követelésének biztosítására a D és Tsa. Bt.-re engedményezi. Viszonteladó jogosult az engedményezett követeléseket addig beszedni, amíg a D és Tsa. Bt.-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek szerződésszerűen eleget tesz. Ha a vevő ezt a kötelezettségét nem teljesíti, akkor a beszedett összegek a D és Tsa. Bt. illetik, és azokat külön kell kezelni, megőrizni. A tulajdonjog fenntartással érintett áruk más árukkal történő összekeverése vagy feldolgozása esetén a D és Tsa. Bt-t a tulajdonjog fenntartással érintett áru értékének arányában az új dolgon közös tulajdoni hányad illet meg. Az első és második bekezdés ennek során értelemszerűen alkalmazásra kerül.

 1. Felmondás

A felek a felmondási jogukat a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatják. A szerződéses jogviszony felmondása esetén a már átvett terméket a partner köteles kifizetni, a D és Tsa. Bt. a megrendelt, de még át nem adott terméket nem köteles átadni. Jogos indokkal érvényesített felmondási jog esetén sem szűnik meg a felek közötti teljes anyagi elszámolás kötelezettsége.

logo

Partnereink